Monday, April 20, 2009

Mamma Dharifulhu Naa Na Naa 23


'ކިހިނެއްވީ؟' އަހަރެމެން ކައިރިއަށް އައިސް ސައިކަލު މަޑުކޮށްލަމުން އައްމަޑޭ އެހިއެވެ.

'މިޅާ ޅައެއްޗެއް އެޅީ!' ރިލުވާނު ހިތްހަމަ ނުޖެހުމުގެ ރާގެއްގައި ބުންޏެވެ.

އަހަރެން އިސް އުފުލާވެސް ނުލާ ތޮށިގަނޑު މަތީ އިނީމެވެ. އަހަރެމެން ތިބީ ލޮނުޒިޔާރަތް ކޮޅުގައެވެ.

'އެ ޗަބީޅާ ބަނޑުބޮޑުވީތަ؟' އައްމަޑޭ ހައިރާންކަން އެކުލެވިގެންވީ އަޑަކުން އެހިއެވެ.

އަހަރެން އާނއެކޭބުނުމުގެ ގޮތުން ބޯޖަހާލީމެވެ. އަނގަބަހުން ޖަވާބުދޭހައި ހިތްވަރެއް އަހަރެންގެ ގަޔަކުނެތެވެ. މޫސަބޭ އިމަޖެންސީ ރޫމުން ނުކުތްއިރު އޭނާގެ މޫނުމަތީގައިވީ ރުޅިވެރިކަމުގެ އަސަރު އަހަރެންގެ ސިކުނޑިން ދުވަހަކުވެސް ފިލާ ނުދާނެއެވެ. އަހުމަދު އަހަރެންގެ ދިފާއުގައި އަވަސް ނުވެގެންނަމަ މޫސަބޭ އަހަރެން މަރާލަންވެސް ފަހަށް ނުޖެހުނީހެވެ. އަހުމަދު މޫސަބޭ ގައިގައި އޮޅުލައިގަތުމަށްފަހު އަވަހަށް އެތަނުން ދިއުމަށް އަހަރެންކައިރީ ބުނީ ކީއްވެކަމެއް އަހަރެންނަކަށް ނޭންގެއެވެ. ނާހިދާވެސް އަހުމަދުގެ ބަސް އެހުމަށް އަހަރެންނަށް ބޮލުން އިޝާރާތް ކޮށްލިއެވެ. އެދެމީހުން އަހަރެންނަށް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ދެރަގޮތެއް ވާންވެސް ނޭދޭ ކަހަލައެވެ. އެމީހުން އަހަރެންނަށް އެހައި ހެޔޮއެދުނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އެސުވާލުގެ ޖަވާބު އަހަރެންނަށް ލިބުން ވަރަށް ނާދިރެވެ. އެގެޔަށް ދެވަނަފަހަރަށް ވަދެފިނަމަ ފުރާނަ ސަލާމަތް ނުވާނެކަމުގެ ބޮރު އަހަރެންނަށް ވަރަށް ބޮޑެވެ.

'ކޭ މަދިން ކޮންޑޮމްތައް ބޭނުމެއް ނުކުރަންތަ؟' އައްމަޑޭ ސުވާލުކުރިއެވެ

އަހަރެން ނޫނެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޯހޫރާލީމެވެ.

'ދެންކީއްވެ އެޅާ ޕްރެގް ވާންވީ؟' އައްމަޑެގެ އަޑުގައިވަނީ ހައިރާންކަމާއި ގަބޫލުކުރަން ދަތިވުމުގެ އަސަރެވެ.

އަހަރެން ނޭންގެއޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން އަތުން އިޝާރާތް ކޮށްލީމެވެ.

'މިޅާ ބުނި ބަރާބަރަށް ކޮނަޑޮމް ބޭނުންކުރާ ވާހަކަ.' ރިލުވާނު ބުންޏެވެ. އޭނާގެ އަޑުގައިވެސް ވަނީ ގަބޫލުނުކުރެވުމުގެ އަސަރެވެ. 'އެކަމު ބޭނުން ކުރިނަމަ ޕްރެގް ވެގެން ނުވާނެ ދޯ!'

'ނޭންގެ! ބައެއްފަހަރު ވެދާނެ! އޭ ހަންޑރެޑް ޕަސަންޓް ޅާއެއް ނޫނޭ.' އަންމަޑޭ ބުންޏެވެ.

'ސީކޮށްތަ؟' ރިލުވާނު ހައިރާންވެފައި އެހިއެވެ.

'އާނ! ތިޅާޔަށް އެކަމެއް ނޭންގޭ؟' އައްމަޑޭ ނުރުހުމުގެ ރާގެއްގައި ބުންޏެވެ.

އަހަރެން އަނގައިންވެސް ނުބުނެ އެމީހުން ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން އިނީމެވެ. އެކަމަކު އެމީހުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހައިގެން ދެން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތްކަން އަހަރެންނަށް އެނގެއެވެ.

'އެ ފަލަޅައިގެ ގޭމީހުންނަށް އެނގޭތަ؟' އައްމަޑޭ އެހިއެވެ.

'އެނގޭހޭ! އެޅައިގެ ބައްޕަ މިޅައި މަރާނުލީ ކިރިޔާޔޯ؟'

'ސީކޮށް؟'

'އާނ! އެގޭގަ އުޅޭ އެހެންޅާޔަކު މިޅައި ސަލާމަތް ކުރީ! ނަސީބެއް އެޅައި އެވަގުތު އެތަނުގަ ހުރިކަން. އެހެންނޫންނަމަ ދެން މިޅާޔާ ބައްދަލުކުރަން ދާންޖެހުނީހީ ސަހަރާޔަށް.'

'އޭރުން މާ ރަނގަޅުވީސް!' ބެދިފައިވާ އަޑަކުން އަހަރެން ބުނީމެވެ. އައްމަޑޭއާއި ރިލޫ އެކަކު އަނެކަކުގެ މޫނަށް ބަލާލިކަމުގެ އިހުސާސް އަހަރެންނަށް ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް އެކަކުވެސް އަނގަޔަކުން ނުބުނެއެވެ.

'ތިގޮލާ ކިހިނެއް ހަދަނީ ދެން؟' ތިންމީހުންގެ މެދުގައި ވީ ހަމަހިމޭންކަން ފޫދުއްވާލަމުން އަންމަޑޭ އެހިއެވެ.

'ނޭންގެ.' އަހަރެންގެ އަޑު ނުކުންނަނީ ވަރަށް އުނދަގުލުންނެވެ.

'ތިގޮލާގެ އަސްލު ގެއަށް ދާންވީނު!' އަންމަޑޭ ބުންޏެވެ.

އަހަރެން ބޯހޫރާލީމެވެ.

'ކިހިނެއްވީ؟'

'އެއާލާތުން ކައިރިއަށް ގޮސްގެން މިޅާޔަށް ވަކި ރަނގަޅުވާނެހެން ހީވޭތަ؟' ރުޅިވެރިކަން އެކުލެވިގެންވީ ރާގެއްގައި ރިލުވާނު ބުންޏެވެ.

'އެ ކިހިނެއްވީ؟' އައްމަޑޭ އެހިއެވެ.

'އެއާލާތުން މިޅައި ރަށަކަށް ފުނުވާލާފަ މަރުވިތޯވެސް ބަލާނުލާ. މާލެ އައީމަ ދެކިލަންވެސް ނާދޭ. މިޅައިގެ މަންމަ މިޅާދެކެ ވަރަށް ރުޅި އާދެޔޭ.' އަހަރެން ރިލޫއަށް އޭގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ކިޔައިދިން ވާހަކަތައް ރިލޫ އަންމަޑޭއަށް ކުރުގޮތަކަށް ކިޔާލަދިނެވެ. އަންމަޑޭ އިތުރަށް އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންވިއެވެ. ނަމަވެސް އެވާހަކަ ފަހުން ކިޔައިދޭނެ ކަމުގައި ރިލޫ ބުންޏެވެ.

'ދެން ކޭގެ އެހެން ތިމާގެ މީހަކު ނުހުރޭތަ؟' އައްމަޑޭ އެހިއެވެ.

އަހަރެން ބޯހަލުވާލީމެވެ.

'ރައްޓެހި އެހެން ގެއެއްވެސް ނުހުރޭ؟' އައްމަޑެ އަނެއްކާވެސް އެހިއެވެ.

'އައްމަޑޭ! ކޭމެންގެއަށް މިޅައި ގެންދަންވީނު!' ރިލުވާނު ބުންޏެވެ. ހީވީ އަހަރެންނަކީ ކުޅޭއެއްޗެއް ހެނެވެ. ބޭނުންވުމުން ބޭޏުންތަނަކަށް ގެންދަންވީހެނެވެ. 'މިހާރު އާގެއަށް ބަދަލުވީމަ ތަންވެސް ހުންނާނެއެއްނު!'

އައްމަޑޭ ވިސްނާލަން ވަގުތުކޮޅެއް ނެގިއެވެ. އިންތަނުން ތެދުވެގެން ދުވެފައި އެތަނުން ދިއުމަށް އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން ދާނީ ވަކި ކޮނަތާކަށް ހެއްޔެވެ؟ އުފަން ރަށުގައި ބީރައްޓެއްސެއްގެ ގޮތުގައި މިއޮއްހުރިހައި ދުވަހު އުޅުނީ އެހެންގޮތެއް ނެތިގެނެވެ. މިއަދު ވަކިގޮސް ވަންނާނީ ކޮންތާކަށް ހެއްޔެވެ؟ މުޅި އުމުރު މަގުމަތީގައި ގަނަތެޅެން ޖެހުނަސް މަންމަ ކައިރިއަށް ގެއަށް ދާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އަހަރެން ރަށަށް ފޮނުވާލާފައި ހާލުބަލާ ނުޅީތީއެއް ނޫނެވެ. މާލެއައުމުން ދެކިލަން ނައީތީއެއްވެސް ނޫނެވެ. މަންމަގެ އޯގާތެރިކަމެއްނުވާ ހަރުކަށި ބަސްތަކާއި ނަފްސާނީ އަނިޔާތަކަށް އަލުން ކުރިމަތިލެވޭހައި ހިތްވަރު އަހަރެންގެ ގައިގާ ނެތީއެވެ.

'މަޑުކުރޭ މަންމައަށް ގުޅާލާނަން!' ކުޑައިރުކޮޅަކު ވިސްނާލުމަށްފަހު އަންމަޑޭ ބުންޏެވެ. އަދި އަހަރެމެން ތިބިތަނާ ކުޑަތަންކޮޅެއް ދުރަށް ޖެހިލިއެވެ. އަހަރެން އައްމަޑޭއަށް ބަލާލީމެވެ. އޭނާ ޖީބުން މޯބައިލް ފޯނެއް ނެގުމަށްފަހު ނަމްބަރަކަށް ގުޅާލިއެވެ. އެއީ އަހަރެން މޯބައިލް ފޯނެއް ހަމަލޮލުން ދެކުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

'މަންމަ ބުނީ އޯކޭއޯ.' އޮރުގަނޑަކު ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަން ހުރުމަށްފަހު އަންމަޑޭ އަހަރެމެން ކައިރިއަށް އައިސް ބުންޏެވެ. އަހަރެން އަންމަޑޭގެ މޫނަށް ބަލާލީމެވެ. އޭނާގެ ލޮލުގައި ވަނީ ހަމްދަރުދީއެވެ. 'ކޭގެ އެއްޗެހިތައްވީ އެގޭގަތަ؟'

އަހަރެން އާނއެކޭބުނީމެވެ.

'ކިހިނެއް އެ އެއްޗިހި ގެންނަނީ؟' އައްމަޑޭ އެހިއެވެ.

އަހަރެން އަންމަޑޭއަށް އަހުމަދުމެންގެ ކޮޓަރީ ފޯނުނަމްބަރު ދިނީމެވެ. އައްމަޑޭ އަހުމަދަށް ގުޅިއެވެ.

'ރިލޫ ކޭހިނަގާ މަށާއެކު އެއެއްޗިހި ބަލާ!' އަހުމަދާ ފޯނުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު އައްމަޑޭ ބުނަޏެވެ. 'ފައުއްޓޭ ކޭ މިތާ މަޑުކުރޭ! އަހަރެމެން އަންނާނަން އެއްޗެހި ހިފައިގެން.'

އަންމަޑޭމެން އަހަރެންގެ ފޮށި ހިފައިގެން އަންނަން ގަޑިއެއްހައި އިރު ވިއެވެ. ރިލޫ އައްމަޑޭގެ ސައިކަލުން ފޭބުމަށްފަހު މަގުމަތިން ޓެކްސީއެއް ހުއްޓުވިއެވެ. އަދި އަހަރެމެން ޓެކްސީއަށް އެރުމުން އައްމަޑެ ސައިކަލަށް އަރާ ދުއްވާލިއެވެ.

ޓެކްސީން ފޭބުމަށްފަހު އަހަރެންނަށް ހުރިފިޔަވަޅުމައްޗަށް ހުއްޓެވުނެވެ. އޭރު އަހަރެންނަށް ހުރެވުނީ މިއަދު އަހަރެންނަށް މިކުރިމަތިވެފައިވާ މުސީބާތުގެ އަސްލު ފެށުނު ގޭގެ ކުރިމަތީގައެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އެގެ ވަނީ ހަދާ ނިމިފައެވެ. އެގެއަކީ އަންމަޑޭމެންގެ ގެކަން އަހަރެން ހަނދާންވީ ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ. އޭރު އެގެ ހަދަންވެގެން އަންމަޑޭމެން އެހެން ގެއްކަށް ބަދަލުވެގެން އުޅުނީއެވެ.

އަހަރެންނަށް ވިސްނާލެވުނެވެ. ދުނިޔެއަކީ ކޮންފަދަ އަޖައިބު ކުޅިވަރުތަކެއް ދައްކާ ތަނެއްހެއްޔެވެ؟ މިއަދު އަހަރެން އައިސް މިވަންނަނީ އަހަރެންގެ ހަޔާތުގެ ދަތުރުގައި މިސްރާބު ބަދަލުކޮށް މަގުއޮޅުވާލި ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށަށެވެ.

ނުނިމޭ

Pic taken from Phase Drift

Monday, April 13, 2009

Mamma Dharifulhu Naa Na Naa 22

ގޭގެ ދޮރާށި ހުޅުވާލުމާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ދޮރާށިން އެތެރޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ބައިސްކަލެވެ. އަހަރެންގެ ހިތުގައިވީ ނުތަނަވަސްކަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކުޑަވެގެން ދިޔައެވެ. އަހުމަދު އަހަރެންނަށް ބައިސްކަލެއް ގަނެދިނީއެވެ. އޭނާ ވަޢުދުވީ ފަދައިންނެވެ.

'ތީ އަހުމަދު ފައުޒީއަށް ގަނެދިން ބައިސްކަލެއް...'

އެހެންބުނިއަޑު އިވުމުން އަހަރެން ގޭތެރެއަށް ބަލާލީމެވެ. އޭރު ގޭގެ ދޮރުން އެތެރޭގައި އަހަރެންނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ނާހިދާ ހުއްޓެވެ. އަހަރެން ހިނިތުން ވެލީމެވެ. ހަޤީގަތުގައިވެސް އަހަރެން ހުރީ ވަރަށް އުފާވެފައެވެ.

'ފައުޒީ! ނިކަން އާދެބަލަ މިކޮޅަށް! ކުޑަވާހަކައެއް ދައްކަންވެފަ އެބަ އޮތޭ!' ނާހިދާ އަތުން އައުމަށް އިޝާރާތްކޮށްލަމުން ބުންޏެވެ.

އަހަރެންގެ ހިތް ނުތަނަވަސް ވިއެވެ. ބައިސްކަލު ފެނުމުން ލިބުނު އުފާވެރިކަން ވަގުތުން ފިލައިގެން ދިޔައެވެ. ނާހިދާ ދައްކަން އެއުޅެނީ ކޮން ވާހަކައެއްކަން އަހަރެންނަށް އެނގުނެވެ. އަހުމަދު ނާހިދާ ކައިރީގައި ޝާޒިޔާގެ ވާހަކަ ދެއްކީކަން ގައިމެވެ.

'އަހުމަދު އެދައްކަނީ ތެދު ވާހަކައެއްތަ؟' އަހަރެން ގޭތެރެއަށް ވަނުމުން ނާހިދާ އެހިއެވެ. ސިޓިނގރޫމްގައި އަހަރެމެން ދެމީހުން ފިޔަވައި އިތުރު މީހަކު ނެތެވެ.

އަހަރެން އާނއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޯޖަހާލީމެވެ.

'މިހާރުވެސް ތިކަމެއް ހިނގާތަ؟' ނާހިދާގެ އަޑުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ނުރުހުމެއް ހުރިހެން އަހަރެންނަށް ހީވިއެވެ. އޭނާ އަހަރެންދެކެވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރުޅި އައިސްފައިވާކަހަލައެވެ.

'ނޫން...' އަހަރެން އިސްދަށަށް ޖަހައިގެންހުރެ މަޑުމަޑުން ބުނެލީމެވެ.

'ކިހިނެއް ވެގެންނޯ މި ނުދާންފެށީ؟'

'ނޭންގެ ކީއްވެގެންކަމެއް.' އަހަރެން ތެދަށް ޖަވާބު ދިނީމެވެ.

'ކޮންއިރަކުން ފެށިގެން ނާންނަން ފެށީ؟'

އަހަރެން ވިސްނާލީމެވެ. 'އަހުމަދު ކައިރީ އެވާހަކަ ބުނިތާ ދެރެއް ފަހުން.'

'އެހެންތަ؟' ވިސްނުމެއްގެ ތެރެއަށް ގެއްލިގެންހުރެ ބުނާފަދަ ރާގެއްގައި ނާހިދާ ބުންޏެވެ.

އަހަރެން ނާހިދާއަށް ބަލާލީމެވެ. އޭނާ ހުރީ ބައިސްކަލާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެނެވެ.

'ދެންދޭ އެއްޗިހި ބަދަލުކޮށްގެން ކާން.' ނާޙިދާ އެހެން ބުނުމުން އަހަރެން ކޮޓަރިއަށް ވަނީމެވެ. އަހަރެން ޔުނީފޯމު ބާލަމުން ވިސްނާލީމެވެ. ނާހިދާ އެސުވާލުތައް އެކުރީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ކަންތައް އޮޅުންފިލުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ އަހަރެންނާއި އަހުމަދުގެ ވާހަކަ ފުށުއަރާތޯ ބެލުމުގެ ބޭނުމުގައި ހެއްޔެވެ؟ މިކަންތައްގަނޑު ނިމިގެންދާނީ ކިހިނެއްބާއޭ އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.

އަހަރެން އަލުން ސިޓިންގރޫމަށް ނުކުތްއިރު މޫސަބޭ ކާމޭޒުދޮށުގައި އިނެވެ.

'އަވަހަށް އާދޭ ކާން.' އަހަރެން ފެނުމުން މޫސަބޭ ބުންޏެވެ. އޭރު ނާހިދާ ބަތްތައްޓެއް ހިފައިގެން ސިޑިން މައްޗަށް އަރަނީއެވެ.

އަހަރެން ކާމޭޒުދޮށުގައި އިށީންނީމެވެ. އެވަގުތު އީއްކޮ ވަރަށްބާރަށް ދުވަމުން ސިޑިން ތިރިއަށް ފޭބިއެވެ.

'ކާކާ... ތުއްތަ ހޮޑުލަނީ!' އީއްކޮ ވަރަށް ހާސްވެފައި ހުރެ ބުންޏެވެ.

'ހޮޑުލަނިއްޔޭ؟!' މޫސަބޭ ގޮނޑިން ތެދުވަމުން ބުންޏެވެ. އަދި އަވަސް އަވަހަށް ސިޑިއާއި ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ.

'ލައްބަ.' އީއްކޮ ޖަވާބު ދިނެވެ. 'ބައިވަރު ހޮޑު ލީ.'

މޫސަބޭ ދިއުމުން އަހަރެން ވާނުވާ ނޭންގިފައި ހަދާނެ ގޮތެއްވެސް ނޭންގިފައި އިނީމެވެ. ކާންވީތޯ ނުވަތަ ޝާޒިޔާއަށް ވީގޮތެއް ބަލަން ދާނީތޯ އަހަރެން ވިސްނާލީމެވެ.

'ފައުޒީ!' މޫސަބޭ ގޮވާލިއަޑު އިވުމުން އަހަރެން ފުންމައިގެން ކޮޅަށް ތެދުވީމެވެ. 'ނިކަން އަވަހަށް މަގުމަތިން ކާރެއް ހުއްޓުވާބަލަ! ބުނޭ ވަރަށް އަވަހަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ދާންޖެހިގެނޭ.'

އަހަރެން ދުވެފައި މަގުމައްޗަށް ނުކުތީމެވެ. އަދި ވަރަށް އުނދަގުލުން ކާރެއް ހުއްޓުވީމެވެ. އޭރު އަހުމަދާއި މޫސަބޭއާއިވެގެން ޝާޒިޔާ ސިޑިން ތިރިޔަށް ބާލައިފިއެވެ. އަހަރެން ކާރުހުއްޓުވި ވާހަކަ ބުނަންވެގެން ގެއަށް ވަންއިރު އެދެމީހުން ތިބީ މާނޭވާ ލެވޭވަރު ވެފައެވެ. ޝާޒިޔާ އޮތީ އަނބުރައިގެންފައެވެ. ޝާޒިޔާ ފެނުމުން އަހަރެންގެ ހިތް ބާރުބާރަށް ތެޅިގަތެވެ. ޝާޒިޔާއަށް ކިހިނެއްވީބާއެވެ؟

ޝާޒިޔާ ގެންދިޔައީ އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. ޝާޒިޔާ ގޮވައިގެން މޫސަބޭއާއި އަހުމަދު އަދި ދައްތަ ދިއުމުން އަހަންނާއި ނާހިދާވެސް އީއްކޮ ގޮވައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ދިއުމަށްޓަކައި އެހެން ކާރެއް ހުއްޓުވީމެވެ. މޫސަބޭއާއި ދައްތަ ޝާޒިޔާ ގޮވައިގެން އިމަޖެންސީ ރޫމަށް ވަނެވެ. އަހަރެމެން މަޑުކުރީ އިމަޖެންސީރޫމާއި ދިމާ ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ގޮނޑިތަކުގައެވެ. ގޮނޑީގައި އިށީންދެގެން އިންއިރު އަހަރެންގެ ހިތަށް ބުނަންވެސް ނޭންގޭފަދަ ނުތަނަވަސްކަމެއް ވެރިވަމުން ދިޔައެވެ. ގޮނޑީގައި ހިމޭނުން އިންނަންވެސް އަހަރެންނަށް އުނދަގޫވިއެވެ. ޝާޒިޔާއަށް ވީގޮތެއް އެނގޭނެ އިރަކަށް އިންތިޒާރު ކުރެވެމުން ދިޔައެވެ.

އެތައް އިރެއް ވީފަހުން އިމަޖެންސީ ރޫމްގެ ދޮރު ހުޅުވުމުން އެންމެނަށް އެއްފަހަރާ އެދިމާއަށް ބަލާލެވުނެވެ. އޭރު ދޮރުމަތީ މޫސަބޭ ހުއްޓެވެ. ކަޅިޖަހާނުލާ އަހަރެންނާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެނެވެ. މޫސަބޭގެ ލޮލުގައި އެވަގުތުވީ ނަފުރަތުގެ އަސަރު އަހަރެންގެ ފައިން ފެށިގެން ބޮލާ ހަމަޔަށް ހީބިހި ނަގުވާލިއެވެ. އަހަރެންގެ މޭ ބާރުބާރަށް ތެޅޭނަފެށިއެވެ. ހަތަރެސްފައި ފިނިވެ މުޅިމީހާ ތުރުތުރުއަޅަންފެށިއެވެ. މޫސަބޭ މުއްކަވާލާފައި ހުރިއިރު އޭނާގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ތިރުތުރުއަޅަމުން ދިޔައެވެ. އަހަރެންނަށް ބޭއިޚުތިޔާރުގައި ކޮޅަށްތެދުވެވުނެވެ.

=ނުނިމޭ=Tuesday, March 11, 2008

Mamma Dharifulhu Naa Na Naa 21

ދޮންބެއާއި ދިމާއަށް ބަލަން އިރުކޮޅެއް ވަންދެން އަހަރެން ހުރީމެވެ. އުފާވާންވެސް، ދެރަވާންވެސް ނޭންގިފައެވެ.
'އޭ ކޮންޅާއެއް؟' އަހަރެން ދޮންބެއާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރިތަން ފެނުމުން ރިލުވާނު އެހިއެވެ.'
'ނޭންގެ!' އަހަރެން އަވަސް އަވަހަށް ބުނީމެވެ.
'ކޭގެ ބޭބެ ދޯ... ވަރަށް ވައްތަރު ކޭ އާ.'
އަހަރެން ރިލުވާނުގެ ސުވާލަށް ޖަވާބެއް ނުދީ ގެއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ހިނގައިގަތީމެވެ. ރިލުވާނުވެސް އަހަރެންނާ އެކުއެކީ ހިނގައިގަތެވެ. ދޮންބެ ކަރިއަށް ދާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. މިއޮއް ހުރިހައި ދުވަސް ވީއިރުވެސް ހަރެން ދިރި ހުރިތޯ ނޫނީ މަރުވީތޯވެސް ދޮންބެ ބަލާ ނުލައެވެ. އެހެން އެކަކަު އަހަރެންގެ ހާލު ބަލާ ނުލިނަމަވެސް ދޮންބެ އަހަރެންނަށް ވާނުވާ ބަލާނެ ކަމުގައި އަހަރެން ކުރިން ހީކުރީމެވެ. އެކަމަކު މާމަޔާއެކު ރަށަށް ދިއުމުން، އެއީ އަހަރެންނަށް ކުރެވުނު ކުއްހީއެއްކަން އެނގުނެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އެފަދަ ކުށްހީއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުންމީދުތަކެއް އާލާކުރާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. މިހައި ދުވަސްކޮށްފަ ދޮންބެ އަހަރެްނ ދެކެން އަންނަންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ތުއްތުބޭއާއި ބައްޕަގެ ފަރާތުންވެސް، އަހަރެން މާލޭގަ އުޅޭކަން ދޮންބެއަށް އޮންނާނީ އެނގިފައިކަން ގައިމެވެ. ވީއިރު މިހައި ދުވަސް ވީއިރުވެސް އަހަރެން ދެކިލަން ނާންނަންވީ ސަބަބެއް ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ މިއަދު ދޮންބެ އައިސް އެހުރީ އަޒޫމިސް އަހަރެންނާ ކުލާހުން ދިމާވިވާހަކަ ބުނީމަކަން އަހަރެންނށް ގައިމެވެ.
'ފައުޒީ ކޮއްކޯ!' އަހަރެން ދޮންބެއާ ދުރަށް ހިނގައިގަތުމުން ދޮންބެ ގޮވާލިއެވެ.
އަހަރެންގެ ހިތް އަސަރުން ފުރިގެން ދިޔައެވެ. ދޮންބެ އަހަރެންނަށް ގޮވާލުމުންނެވެ. ކުރިގެ އެތައް ހަނދާންތަކެއް އެއްފަހަރާ އާވެގެން ދިޔައެވެ. ދޮންބެގެ އަޑުގައި ވަނީ ހަމަ އެ އޯގާތެރިކަމެވެ. ބޭބެއަކު ކޮއްކޮއެއްދެކެ ވާ ލޯބީގެ އަސަރެވެ. އަހަރެން ހިނގުން ބާރުކޮށްލީމެވެ.
'ފައުޒީ ކޮއްކޯ!... މަޑުކޮށްބަލަ!' ދޮންބެ އަނެއްކާވެސް ގޮވާލިއެވެ. އަދި އަހަރެންގެ ފަސްފަހަތުން ހިނގާފައި އަންނަކަމުގެ އިހުސާސް އަހަރެންނަށް ކުރެވުނެވެ.
އަހަރެން ކުރިއަށްވުރެވެސް ހިނގުން ބާރުކޮށްލީމެވެ. އަހަރެންގެ ހިތުގައި ދޮންބެއަށް އެއްވެސް ލޯތްބެއް ވާކަން ދޮންބެއަށް އަންގާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. އަހަރެން ބޭނުންވީ ދޮންބެއަކީ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށް މިހާރު އެހާމުހިއްމު މީހެއް ނޫންކަން އަންގާށެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން މިވަގުތު ދޮންބެއާއި ހަތަރުކަޅި ހަމަވެއްޖެނަމަ އަހަރެންނަށް ރޮވޭނެކަން ގައިމެވެ. އަހަރެން ދޮންބގެ ކުރިމަތީގައި ރޯކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް އަހަރެން ރޮނިކޮށް ފެންނާކަށްވެސް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. މިހާރު އެޒަމާން ހިނގައްޖެއެވެ. އެއީ ކުޑައިރެވެ. މިހާރު އަހަރެންނަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ނޫނެވެ.
'ކީއްވެ ތިރޮނީ؟' އަހަރެންނާ އެއްވަރަށް ހިނގަމުން ރިލުވާނު އެހިއެވެ.
'މަށެއް ނުރޮން.' ލޯކައިރިން ކޯތާފަތްމަތީ އަތްޖައްސާލަމުން އަހަރެން ބުނީމެވެ. ލޮލުން ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔަކަން އަހަރެންނަށް އިހުސާސް ކުރެވުނީ ދެނެވެ.
'އެއީ ކޮންޅާއެއްތަ؟' ރިލުވާނުގެ އަޑުގައިވަނީ ރުޅިވެރިކަމެވެ. 'އެޅާ ކޭއަށް ގޮތެއް ހެދީތަ؟'
އަހަރެން ނޫނެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޯ ހޫރާލީމެވެ.
'ކޭ ބުނޭ... އޭރުން އެޅާ މޮޅާލާނަން.' ރިލުވާނު ހުރީ ހަމަރަނގަޅަށްވެސް ރުޅިއައިސްފައެވެ.
'އެއީ މަގޭ ދޮންބެ.' އަހަރެން އެންމެފަހުން ބުނީމެވެ. ރިލުވާނު ގްރޫޕް ގޮވައިގެންގޮސް ދޮންބެއަށް ގޮތެއް ހަދާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.
'ދެން ކޭ ކީއްވެ އެޅާދެކެ ބިރުން ތި އުޅެނީ!'
'އަހަރެން ދޮންބެ ދެކެ ބިރެއް ނުގަނޭ... އެކަމަކު ދޮންބެއާ ވާހަކަ ދައްކާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން.' އަތުގެ ނުފުށުން ދެލޯ ފުހެލަމުން އަހަރެން ބުނީމެވެ.
'އެ ކިހިނެއްވީ؟' ރިލޫ އެހިއެވެ.
'ފަހުން ކިޔައިދޭނަން.' އަހަރެން ބުނީމެވެ.
'ފައުޒީ ކޮއްކޯ؟' ދޮންބެ އައިސް އަހަރެންގެ ކޮނޑުގައި ހިފެހެއްޓިއެވެ. އަހަރެން ހުއްޓުނީމެވެ.
'އޭ ތިޅާ އޭނަގެ ގައިން ދޫކޮށްލާ!' ރިލުވާނު ބުންޏެވެ.
'ތީ ކާކު؟' ދޮންބެ ވަރަށް ނަފުރަތުެ ރާގެއްގައި ބުންޏެވެ.
'އިޓްސް އޯކޭ ރިލޫ.' އަހަރެން ބުނީމެވެ.
ރިލުވާނު އަހަރެންގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. އަހަރެން ބޯޖަހާލީމެވެ. 'މިޅައި ކޭއަށް ކަމެއް ކޮއްފިއަޔާ މަކައިރީ ބުނާތި!' އެހެން ބުނުމަށްފަހު ރިލުވާނު ގެއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ހިނގައިގަތެވެ.
'އެއީ ކާކު؟' ރިލުވާނު ދިއުމުން ދޮންބެ އެހިއެވެ.
'ކީއްކުރަން ދޮންބެ ތިއައީ؟' އަހަރެން ދޮންބެގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަކާ ނުލާ ސުވާލު ކުރީމެވެ.
ދޮންބެ އަހަރެންގެ ލޮލަށް ބަލާލިއެވެ. އެވަގުތު ދޮންބެގެ ލޮލުން ލޯތްބާއި ހަމްދަރުދީ އަހަރެންނަށް ފެނުނެވެ. 'މިއައީ ފައުޒީ ކޮއްކޮ ބަލާ.'
'މަށެއް ނުދާނަން!' އަހަރެން ދިމާލަށް ބުނީމެވެ. ނަމަވެސް އޭރު އަހަރެންގެ ލޮލަށް އަނެއްކާވެސް ކަރުނަތަށް ޖަމާވާން ފަށައިފިއެވެ.
'ދޮންބެއަށް އެނގޭ ކޮއްކޮ ތިހުރީ ރުޅިއައިއްސަކަން.'
'އަހަރެން ރުޅިއެއް ނާދޭ.' އަހަރެން ބެދިފައިވާ އަޑަކުން ބުނީމެވެ. 'އަހަރެން ކީއްވެ ރުޅިއަންނަންވީ... އަހަންނަށް ކޮން ހައްގެއް އޮތީ ދޮންބެ ދެކެ ރުޅިއައުމުގެ. އަހަންނަށް އެނގޭ މަށަކީ އެހައި މުހިއްމު މީހެއް ނޫންކަން.'
'ކާކު ބުނީ ކޮއްކޮ ތީ މުހިއްމު މީހެއް ނޫނޭ؟'
'މީހަކު ނުބުންޏަސް މަށަށް އެނގޭ... މިހާ ދުވަހު އެންމެނާ ވަކިން އުޅޭއިރު މަށަށްވެސް އެނގޭނެ އެއްނު.'
'ކޮއްކޮ ހާދަ ބޮޑެތި ވާހަކަ ދައްކައޭ ދޯ މިހާރު!'
'މަމީ ކުޑަކުއްޖެއް ނޫނޭ!' އަހަރެން ވަރަށް ބާރަށް ބުނީމެވެ.
'މަންމަވެސް ބޭނުންވާނެ ކޮއްކޮ ގެއަށް އަންނަން... މަންމަޔަކަށް ނޭންގޭ ކޮއްކޮ މާލޭގަ އުޅޭކަމެއް.'
'އެނގުނަސް ވަކި ކީއްތަވާނީ... މަންމަޔަށް ރަނަޅުވާނީ އަހަރެން މަންމަ ފެންނަ ހިސާބަށްވެސް ނުދިޔައްޔާ.'
'ތިހެން ހީކުރާކަށް ނުވާނެ... މަންމަ ކޮއްކޮދެކެވެސް ލޯބިވޭ.'
'އެއްވެސް ލޯތްބެއް ނުވޭ!' އަހަރެންގެ އަޑު އިރެއް އިރަކަށްވުރެ ބާރުވިއެވެ.
'ކީއްވެ މަންމަ ވަކި ކޮއްކޮދެކެ ލޯބު ނުވާންވީ.'
'މަށަކީ ހަރާންދަރިއެއްވީމަ!' އަހަރެން ހަޅޭއްލަވައިގަތީމެވެ. އަދި ފަސްއެނބުރި ވަރަށް ބާރަށް ހިނގައިގަތީމެވެ. މަގުމަތިން ދިޔަ އެތައް ބަޔަކު ހުއްޓި އަހަރެންނާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިއްބެވެ. އަހަރެން އެކަމަކާ އަޅައެއް ނުލަމެވެ. ދޮންބެ އެ ހުރިި ތަނުގައި ހުއްޓި ހުރީއެވެ. އަހަރެންނާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ކަންނޭންގެއެވެ.

=ނުނިމޭ=

Tuesday, February 5, 2008

Mamma Dharifulhu Naa Na Naa 20ޝާޒިޔާ ދަންވަރު އަހަރެން ކައިރިއަށް އަންނަ އައުން ހުއްޓުނީ އޭގެ ދެރޭ ފަހުންނެވެ. އޭނާ އަހަރެންނާ ވާހަކަ ދެއްކުންވެސް މުޅީންހެން ހުއްޓާލިއެވެ. ދިމާވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޝާޒިޔާގެ ލޮލުނަ އަހަރެންނަށް ނަފުރަތުގެ އަސަރު ފާޅުވެއެވެ. އޭނާ ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންނާ ހުރިހައި ގުޅުމެއް ކަނޑާލަން ބޭނުންވި ކަހަލައެވެ. އެވީގޮަކާއިމެދު އަހަރެންގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދުނެވެ. އަހުމަދު ޝާޒިޔާާއާއި އެވާހަކަ ދެއްކީބާއެވެ ޝާއިޒިޔާ ވާހަކަދެއްކުން ހުއްޓާލުމުން އަހަރެންގެ ހިތަށް އުނދަގޫވާން ފެށިއެވެ. ވީ ކިހިނެއްކަން ޔަޤީން ނުވާތީއެވެ.
'ކިހިނެއްވެ މަށާ ވާހަކަ ނުދައްކަނީ މިހާރު؟' އަހަރެން އެންމެފަހުން ކެތްނުކުރެވިގެން އެހީމެވެ.
ޝާޒިޔާ އަނގަޔަކުން ނުބުންޏެވެ. ނަފުރަތުން ފުރިގެންވާ ނަޒަރަކުން އަހަރެންނަށް ބަލާލީއެވެ. އަހަރެމެން ތިބީ ސްކޫލުން ނިމިގެންއައިސް ކާމޭޒުދޮށުގައި ކާށެވެ. ސިޓިންގރޫމްގައި އެވަގުތު އެކަކުވެސް އިތުރު އެކަކުވެސް ނެތެވެ.
'މީހަކު އެއްޗެކޭ ބުނީތަ؟' އަހަރެން އަނެއްކާވެސް އެހީމެވެ.
ޝާޒިޔާ ދެންވެސް އަނގަޔަކުން ނުބުނެއެވެ. ތަށީގައިހުރި ބަތްކޮޅާ ކުޅެލަކުޅެލާ އިސްދަށަށް ޖަހައިގެން އިނީއެވެ.
'މަދެކެ ރުޅިއައިއްސަ ދޯ؟' އަހަރެން އެއްފަރާތަކަށް ބޯ އަރިކޮށްލުމަށްފަހު ޝާޒިޔާގެ މޫނަށް ބަލާލަމުން ބުނީމެވެ.
ޝާޒިޔާ ކުއްލިއަކަށް ގޮނޑިން ތެދުވިއެވެ. އަދި ބަދިގެއަށްވަދެ އަތްދޮވެލުމަށްފަހު، އަހަރެންނާދިމާއަށް ބަލާވެސްނުލާގޮސް ސިޑިން މައްޗަށް އެރިއެވެ.
އޭގެފަހުން އަހަރެން ކާންއިންނަ ގަޑިއެއްގައި ކާން ނައިސްވޭތޯ ޝާޒިޔާ ބަލައެވެ. އަހަރެންނާ ވާހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓާލުމުގެ އިތުރުން އަހަރެން ފެންނަހިސާބަށް ނައިސް ވޭތޯ ބަލައެވެ.
އަހަރެން ހީކުރިގޮތާއި ޚިލާފަށް އަހަރެންނަށް ކޮންމެ ރެޔަކު ޝާޒިޔާ އަންނާނެ ކަމަށް އިންތިޒާރު ކުރެވެން ފެށުނެވެ. ބައެއްރޭރެއަށް އެތައް އިރެއްވަންދެން ނުނިދިފައި އޮންނަމެވެ. ޝާޒިޔާ އަންނާނެކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ. އަހުމަދު ޝާޒިޔާއާއި އެވާހަކަ ދެއްކީ ކޮންގޮތަކަށްބާއެވެ.
'ޝާޒިޔާއާއި އެވާހަކަ ދެއްކީތަ؟' އަހަރެން އަހުމަދު ކައިރީ އެހީމެވެ
'ނޫނޭ! އަދި ނުދައްކަން...' އަހުމަދު ބުންޏެވެ. 'އަދި ނާހީއާއި އެވާހަކަ ދައްކާ ނުލެވިގެނަ މި އުޅެނީ...'
'އެހެންތަ؟'
'އާނ... މަށާ ވާހަކައެއްވެސް ނުދައްކާ އެއްގޮތަކަށް.'
'އެހެންތަ؟..' އަހުމަދު ހައިރާންވެފައި އެހިއެވެ. 'ތިވީ މާރަނގަޅަކަށްނު...'
އަހަރެން މަޑުމަޑުން ބޯ ހަލުވާލީމެވެ.
'ބޮޑު ހައިޖާނު ގަނޑަކަށް ނުވެ ތިކަން ތި ހައްލުވީނު... ދެން ޝާޒިޔާއާއި ވާހަކަ ދައްކަން ނޫޅެއްޗޭ އިނގޭ.'
އަހަރެން އާނއެކޭ ބުނީމެވެ.

ޝާޒިޔާ ވާހަކަ ނުދައްކަން ފެށުމުން އަހަރެން ކިޔެވުމަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދިނީމެވެ. ޝާޒިޔާ ވާހަކަ ނުދައްކާ ސަބަބު ނޭންގިގެން ހިތަށް ވެރިވެފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ފިލާތޯއެވެ. ތިންވަނަ ޓާރމްގެ އިމްތިހާނުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައިވެސް މެއެވެ.
'ކޭ ހާދަކިޔަވައޭދޯ މިހާރު؟' މެތްސް ސައް ހަދަންދިން ފިލާވަޅު ނިނަމާލުމަށްފަހު ރޮބިންކުކްގެ ވާހަކައެއް ކިޔަން އިންދާ ރިލުވާނު ބުންޏެވެ.
'މި ކިޔަވަނީކީ ނޫނެއްނު...' ވާހަކަފޮތުގެ ބޭރު ރިލުވާނަށް ދައްކާލަމުން އަހަރެން ބުނީމެވެ.
'ބްރެއިން.' ރިލުވާނު ވާހަކަފޮތުގެ ނަން ކިޔާލިއެވެ.
'ކޭ ވާހަކަވެސް ކިޔަންތަ؟'
'ކިހިނެއްވީ؟'
'ތީ ރަނޑު މީހުން ކުރާކަމެއް.'
އަހަރެން އަނގަޔަކުން ނުބުނަމެވެ. ރިލުވާނު އެހެން ބުންޏަސް ވާހަކަ ކިޔަނީ ކޮންމެހެން ރަނޑުވެގެން ނޫންކަން އަހަރެންނަށް އެނގެއެވެ.
'އޭ ކޮބާތަ ކޭގެ ޗަބީ މަންޖެ މިހާރު؟' ރިލުވާނު އެހިއެވެ.
'އެބައުޅޭ.'
'ހާދަ ފާޑަކަށް؟.. އެކަން ނިމުނީތަ؟'
އަހަރެން ނޫނެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޯ ހޫރާލީމެވެ.
'އަންމަޑޭ ކީ ދަތުރެއް ރާވާ ވާހަކަ.'
'އެހެންތަ؟'
'އާން... ބުނި ކޮއްދިއްޕަރު ލިބޭނެޔޯ؟.. ދާންވާނެއެއްނު.'
'ނޭންގެ މޫސަބޭ ފޮނުވާނެކަމެއް.'
'ފޮނުވާނެ... ކޭދެން މާ ނިކަމެތިވެގަނެގެން ތި އުޅެނީ...'
'މޫސަބޭ ކައިރީ އެހީމަ އެނގޭނީ... މިހާރުވެސް މާ ގިނައިން ބޭރަށް ދާތީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފަ ހުންނަނީ... އަދި ރަށުން ބޭރަށް ދާން ހިޔެއްނުވޭ އޯކޭވާނެހެނެއް.'
'ބުނާނީ ކުލާސް ދަތުރެކޭ... އޭރުން އޯކޭވާނެ.'
އެވަގުތު މެތްސް ގަޑި ނިމޭ ބެލް ޖެހިއެވެ. ސަރ ކުލާހުން ނުކުމެގެން ދިޔައިރު ޝަފީޤުސަރް ހުރީ އައިސް ކުލާސް ދޮރުމަތީގައެވެ. ޝަފީގުސަރ އާއިއެކު އަންހެނަކުވެސް އައިސް ހުއްޓެވެ. އަހަރެންނަށް އެއަންހެން މީހާގެ މޫނަށް ބަލާލެވުމާއިއެކު އެއީ ކާކުކަން އަހަރެންނަށް އެނގުނެވެ. އަހަރެންގެ ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވެގެން ދިޔައެވެ.
'މިއަދު ތިކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭނީ މިޓީޗަރު...' ކުލާހަށް ވަދެ ސަލާމް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެއަންހެން މީހާއަށް އިޝާރާތް ކޮށްލަމުން ޝަފީޤުސަރ ބުންޏެވެ. 'މީ މިއަހަރު މުދައްރިސުން ތަމްރީނު ކުރާ ކޯސް ހަދަމުންދާ ދަރިވަރެއް... ތަޖުރިބާއެއްގެ ގޮތުން ތިކުދިންނަށް ކިޔަވަދޭން އައިސް މިހުރީ... ސަރ ހީކުރަން ހުރިހާ ކުދިންވެސް މިޓީޗަރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށް.'
'ލައްބަ ސަރ.' ހުރިހައި ކުދިން އެއްފަހަރާހެން ބުނަޏެވެ.
ޝަފީޤުސަރ އެ އަންހެންމީހާ އާއި ދިމާއަށް ބަލާލިލުމަށްފަހު ކްލާސް ފެށުމަށް ބޮލުން އިޝާރާތް ކޮށްލިއެވެ.ގ
'އަސްލަމާ އަލައިކުމް.' އޭނާ ކުލާހުގެ ހުރިހާ ކުދިންނާ މުޚާޠަބު ކޮށްލިއެވެ.
'ވަޢަލައިކުމް ސަލާމް!' ހުރިހައިކުދިން އެއްފަހަރާ ބުނެލިއެވެ. އަހަރެންނަށް އޭނައާއި ދިމާއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން އިނދެވުނީއެވެ.
'ހިނގާ އެންމެން ތަޢާރަފު ވެލަމާ ދޯ؟' އަލަށް ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސެއް ކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް އޭނާގެ އަޑުގައި ނެތެވެ. 'މިސްއަށް ކިޔަނީ އަޒުލާ! ތިޔަކުދިން އަޒުލާމިސް ނޫނީ އަޒޫމިސް ކިޔަސް އެންމެރަނގަޅު.' އެހެން ބުނުމަށްފަހު އޭނާ ޝަފީްޤުސަރގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. އަދި ހިނިތުންވެލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ކުލާސް ކުދިންނާދިމާއަށް އެނބުރިލިއެވެ. އޭނާއަށް އަހަރެންނާ ހަތަރުކަޅި ހަމަވީ އެވަގުތުއެވެ. އޭނާގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވެގެން ދިޔަ ކުލަވަރުން އޭނާއަށް އަހަރެންނަކީ ކާކުކަން އެނގުނުކަން އަހަރެންނަށް ޔަޤީންވިއެވެ. އަޒޫމިސް އެސްފިޔަވެސް ޖަހައިނުލާ އަހަރެންނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިިރުކޮޅަކު ހުއްޓެވެ.
'ކޮބާ ފަހަރަކު ކުއްޖަކު ތަޢާރަފު ވެލަންވީނު.' އެނާ އަހަރެންގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެންހުރެ ބުންޏެވެ. އަދި ކުލާހުގެ ކަނާތްފަރާތުން އެންމެ ކުރިއަށް އިން ކުއްޖާއަށް ބަލާލިއެވެ. 'އެންމެ މިކޮޅުން ފަށާ!'
ފަހަރަކު ކުއަޖަކު ތަޢާރަފު ވަމުން އައިސް އަހަރެންނާ ހަމަވުމުން އަހަރެން ތެޅިތެޅިއޮތް ހިތަކާއެކު ތަޢާރަފު ވެލީމެވެ. އެވަގުތު އަޒޫމިސް ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެން ހުރިކަމުގެ އިޙުސާސް އަހަރެންނަށް ކުރެވުނެވެ. އަހަރެންގެ ނަން ބުނުމުން އޭނާގެ މޫނުމައްޗަށް ޔަޤީންކަމުގެ ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ.
ދިވެހިގަޑި ނިމެންދެންވެސް އަހަރެންނަށް ވަރަށްބޮޑު ނުތަނަވަސްކަމެއް އިޙުސާސް ކުރެވުނެވެ. އަޒޫމިސްވެސް އިރުއިރުކޮޅާ އަހަރެންގެ މޫނަށް ބަލާލައެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންނަކާ ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ. އެގަޑި ނިމުމުން އަހަރެންނަށް ފުން ނޭވާއެއް ލެވުނެވެ. އަދި މާދަމާ މިކުލާހަށް އަޒޫމިސް ނައުމަށް އެދު ދުޢާވެސް ކުރެވުނެވެ.
'ސަޅި މިސްއެއް ދޯ؟' އެދުވަހުގެ ކިޔެވުން ނިމުމުން ގެއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ދަބަހަށް ފޮތްތައް އަޅަމުން ރިލުވާނު ބުންޏެވެ.
'ސަޅިތަ؟' އަހަރެން އެހީމެވެ.
'ސަޅިހޭ!... ކޭ ކަޅިޖަހާނުލާ ބަލަހައްޓައިގެން އިނީ އެޅާ ހަޑިކަމުން ދޯ؟'
އަހަރެންނަކަށް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭންގުނެވެ. އަހަރެން އަޒޫމިސްއާ ދިމާއަށް އެވަރަށް ބެލިކަން އެހެން މީހަކަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ހިޔެއް ނުކުރަމެވެ.
'އެޅާވެސް ވަރަށް ބެލި ދޯ ކޭއަށް؟' ރިލުވާނު ބުންޏެވެ. 'ކޭ ސެޓްކުރަންވީނު!'
'އެ މާ ބޮޑުމީހެއްނު.' ކުލާހުން ނުކުންނަމުން އަހަރެން ބުނީމެވެ. އަހަރެންނަށް އަޒޫމިސް ކުރިން އެނގޭ ވާހަކަ ރިލުވާނުކައިރީ ބުނާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.
'ބޮޑިއްޔާ ބޮޑުތަން ކާން އޮންނާނެއެއްނު.' ނުބައިފާޑަކަށް ހީނގަންނަމުން ރިލުވާނު ބުންޏެވެ.
އަހަރެންވެސް މަޑުމަޑުން ހީނލީމެވެ.
ދެމީހުން ވާހަކަދައްކަމުންގޮސް ސޮކޫލުގެ ދޮރާށިން ބޭރަށް ނުކުމެވުމާއިއެކު ހުރިފިޔަވަޅު މަތީގައި އަހަރެންނަށް ހުއްޓެވުނެވެ. ދޮރާއްޓާއި ދިމާ ކުރިމަތިން މަގުގެ އަނެއްފަރާތުގައި ހުރި ފާރުކައިރީގައި އަހަރެންނާއި ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެންހުރީ ދޮންބެއެވެ.


=ނުނިމޭ=